อบจ./เทศบาล
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
 
อำเภอเมืองยโสธร
 
 
อำเภอกุดชุม
 
 
อำเภอคำเขื่อนแก้ว
 
 
อำเภอค้อวัง
 
 
อำเภอทรายมูล
 
 
อำเภอป่าติ้ว
 
 
อำเภอมหาชนะชัย
 
 
อำเภอเลิงนกทา
 
 
อำเภอไทยเจริญ