อบจ./เทศบาล
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
 
อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 
 
อำเภอกุดข้าวปุ้น
 
 
อำเภอดอนมดแดง
 
 
อำเภอตระการพืชผล
 
 
อำเภอตาลสุม
 
 
อำเภอทุ่งศรีอุดม
 
 
อำเภอนาจะหลวย
 
 
อำเภอนาตาล
 
 
อำเภอนาเยีย
 
 
อำเภอน้ำขุ่น
 
 
อำเภอน้ำยืน
 
 
อำเภอบุณฑริก
 
 
อำเภอพิบูลมังสาหาร
 
 
อำเภอม่วงสามสิบ
 
 
อำเภอวารินชำราบ
 
 
อำเภอศรีเมืองใหม่
 
 
อำเภอสว่างวีระวงศ์
 
 
อำเภอสำโรง
 
 
อำเภอสิรินธร
 
 
อำเภอเขมราฐ
 
 
อำเภอเขื่องใน
 
 
อำเภอเดชอุดม
 
 
อำเภอเหล่าเสือโก้ก
 
 
อำเภอโขงเจียม
 
 
อำเภอโพธิ์ไทร