อบจ./เทศบาล
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
 
อำเภอเมืองมหาสารคาม
 
 
อำเภอกันทรวิชัย
 
 
อำเภอกุดรัง
 
 
อำเภอชื่นชม
 
 
อำเภอนาดูน
 
 
อำเภอนาเชือก
 
 
อำเภอบรบือ
 
 
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
 
 
อำเภอยางสีสุราช
 
 
อำเภอวาปีปทุม
 
 
อำเภอเชียงยืน
 
 
อำเภอแกดำ
 
 
อำเภอโกสุมพิสัย