อบจ./เทศบาล
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
 
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
 
 
อำเภอขุนยวม
 
 
อำเภอปางมะผ้า
 
 
อำเภอปาย
 
 
อำเภอสบเมย
 
 
อำเภอแม่ลาน้อย
 
 
อำเภอแม่สะเรียง